مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات- اعضای شورای پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات به ترتیب حروف الفبا
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=46.3091.3426.fa
برگشت به اصل مطلب