مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات- 2009
مقالات سال 2009

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  •  Mohsen Rahmani, Nima Yousefian, Ahmad Akbari “ Energy-based speech enhancement technique for hands-free communication ” Electronic Letters 1st January 2009 Vol.45 No.
  •  Abbasian, Houman; Nasersharif, Babak; Akbari, Ahmad, " Class Dependent LDA Optimization Using Genetic Algorithm for Robust MFCC Extraction ", Advances in Computer Science and Engineering, Communications in Computer and Information Science, Volume 6, Springer Berlin Heidelberg, 2009, p. 807
  •  Shima Tabibian, Ahmad Akbari “ Noise Reduction from Speech Signal based on Wavelet Transform and Kullback -leibler Divergence ” International Journal of Information and Communication Technology. pp 21-27
  •  محسن رحمانی،روح ا...عبدی پور، بابک ناصر شریف ،احمد اکبری " حذف نویز از سیگنال گفتار با اصلاح طیف فرکانسی سیگنال نویزی – بررسی روش های تخمین سیگنال به نویز محلی و کنترل و شکل دهی نویز باقیمانده " ،نامه پژوهشکده هوشمند علائم،شماره 2، سال 1387،صفحات 41-56
  • نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات:
    http://www.iust.ac.ir/find.php?item=46.12019.24854.fa
    برگشت به اصل مطلب